Politica de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate explică modul în care MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Stefan Luchian, nr. 3B, ap. 2, Telefon 0720 616 041, persoană juridică română înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J01/948/2019, cod fiscal 41080180, colectează și gestionează datele tale personale în scopul și cu menținerea constantă a angajamentelor de mai jos. 

Adresa website-ul este: tudorsproject.ro.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: tudorsprojectalba@gmail.com.


Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Adoptăm prezenta Politica de confidențialitate în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări.

Prezenta Politica de confidențialitate se aplică următoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal:

 • Vizitarea sediului nostru;
 • Vizitarea site-ului tudorsproject.ro;
 • Primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane;
 • Inițierea si desfășurarea raporturilor de colaborare.

Prin vizitarea site-ului și acceptarea prezentei Politici de confidențialitate va exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul nostru informatic, atât manual cât și automat, în conformitate cu GDPR.


Definiții

 • ANSPDCP =  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.


Angajamentul nostru de confidențialitate:

Scopul nostru este sa menținem la cele mai înalte standarde de securitate și să gestionăm datele personale pe care ni le furnizezi într-un mod responsabil și să fim transparenți în practicile noastre. Încrederea ta este importantă pentru noi. Prin urmare, ne-am angajat să respectăm următoarele principii de bază:

 • Atunci cand solicităm date cu caracter personal, o facem spre a oferi anumite produse și servicii. Cu toate acestea, nu esti obligat sa furnizezi astfel de date totuși, dacă alegi să nu o faci, este posibil să nu îți putem oferi anumite servicii sau produse;
 • Colectăm și prelucrăm datele tale numai în scopurile prevăzute în această Declarație de confidențialitate sau în scopuri specifice pe care le împărtășim transparent catre tine și / sau pe care le-ai acceptat;
 • Ne propunem să minimizăm cantitatea de date colectată și prelucrată de noi, sa le pastram cat mai exact si sa asiguram securitatea acestora;

In cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, sau ti-ai manifestat expres aceasta dorinta, vom sterge datele tale cu caracter personal, daca legea nu ne obliga sa le pastram pentru o anumita perioada;

 • Datele tale personale nu vor fi partajate, vândute, închiriate sau dezvăluite în afara scopurilor celor descrise în această Declarație de confidențialitate.


Drepturile persoanelor vizate

MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL , în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, și anume:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, acest drept se aplică numai în cazul în care:
  • Prelucrarea se bazează pe consimțământul tău;
  • Prelucrarea are loc pentru executarea unui contract;
  • Prelucrarea are loc prin mijloace automatizate;
  • În cazul în care datele personale pe care le colectăm nu mai sunt necesare în nici un scop și nu suntem obligați prin lege să le păstrăm
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere direct la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal.


Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Direct: obținem date cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră atunci când ne contactați telefonic, ne comunicați un e-mail, utilizați formularul de contact disponibil pe site-ul tudorsproject.ro, și/sau ne trimiteți CV-ul dumneavoastră sau când intrați în raport contractual cu organizația noastră.

Indirect: de regula, obținem/ avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice în mod indirect în cadrul relațiilor contractuale pe care le desfășuram.

Prelucram date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea oricăror solicitări primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitările dumneavoastră;
 • Căutarea de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL ;
 • Îndeplinirea obligațiilor pe care MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL  și le-a asumat prin încheierea contractelor;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale.


Putem colecta următoarele tipuri de date personale:

 1. a) Date personale de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa fizică și numerele de telefon;
 2. b) Detalii de conectare la cont, cum ar fi ID-ul de utilizator, numele de utilizator, tipul de browser utilizat, e-mail și parola. Acest lucru este necesar pentru a crea un cont de utilizator personal pe una dintre comunitățile noastre online inclusiv magazinul online;
 3. c) comunicări cu noi, care pot include detalii despre conversațiile noastre prin chat, sau linii de servicii pentru clienți;
 4. d) Preferințele stilului de viață pot include preferința ta pentru unele produse pe care le oferim și interesele legate de aceste produse;
 5. e) Istoricul browserului, cum ar fi paginile accesate, data accesării, locația accesată și adresa IP;
 6. f) Informații de plată pentru achizițiile efectuate in magazinul nostru online. Informațiile de plată se referă, în general, la numele de facturare, adresa de facturare, adresa de livrare și datele de plată, cum ar fi datele cardului de credit sau numărul contului bancar.
 7. g) Informații legate de sănătatea ta numai in cazul in care ne furnizezi direct aceste aceste informatii cu ocazia unei sesizari sau a unui comentariu special in momentul lansarii comenzilor;
 8. i) profiluri de social media;
 9. j) In cazul in care ai aplicat la una dintre ofertele noastre de munca, vom procesa datele care atesta, istoricul educațional și referințele de angajare.

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal în mod indirect atunci când:

 1. a) împărtășești conținut pe pagini de socializare, site-uri web sau aplicații legate de produsele noastre sau ca răspuns la materialul nostru promoțional pe social media;
 2. b) citim sau colectăm date cu caracter personal citind informații colectate de alte site-uri web (de exemplu, putem plasa un anunț pe un site terț, iar atunci când faci clic pe anunțul respectiv, putem primi informații despre tine și alți vizitatori ai site-ului web pentru a măsura amploarea și succesul reclamei respective).


Date cu caracter special

În mod normal, nu procesăm asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, în situațiile în care procesăm astfel de date, o facem numai cu consimțământul persoanei vizate sau în baza unei obligații legale pe care o avem.


Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe website, colectăm și afișam datele care se transmit prin intermediul formularelor de comentarii. De asemenea, colectăm adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.


Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea celor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile încărcate pe website.


Formulare de contact

Prin intermediul formularelor de contact colectăm următoarele date cu caracter personal:

– Nume și Prenume;

– Adresa de e-mail;

– Număr de telefon;

– Precum și alte date pe care vizitatorii aleg să ni le ofere atunci când ne contactează;

Aceste date vor fi păstrate o perioada de 5 ani în scopul deservirii clienților, dar nu vor fi folosite în scopuri de marketing, decât cu acordul explicit al clientului;


Proces automat de decizie și profilare

Pentru unele servicii și produse, putem prelucra datele tale personale folosind mijloace automatizate. În esență, aceasta înseamnă că deciziile sunt luate automat fără intervenția umană

Dacă intenționăm să folosim astfel de metode, te vom informa bineînțeles și îți vom oferi posibilitatea de a obiecta în prealabil cu aceste procese. 


Cookie-uri și alte tehnologii

De asemenea, putem colecta date personale prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii. Acest lucru poate apărea atunci când vizitezi site-urile noastre sau site-uri terțe, vizualizezi promoțiile noastre online sau utilizezi aplicațiile noastre mobile / terțe și pot include următoarele informații:

 1. a) Informații despre browserul dispozitivului și sistemul de operare;
 2. b) adresa IP a dispozitivului pe care îl utilizezi;
 3. c) paginile noastre web pe care le vizualizezi;
 4. d) Link-uri pe care faci click pe când interacționezi cu serviciile noastre.
 5. e) Dacă lași un comentariu pe website-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și website-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.
 6. f) Dacă ai un cont și te autentifici în acest website, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.
 7. g) Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.
 8. h) Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Te rugăm să consultați declarația noastră pentru cookie-uri pentru mai multe informații despre aceasta: https://tudorsproject.ro/privacy-policy/.


Conținut înglobat de pe alte website-uri

Articolele din acest website pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte website-uri se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt website.

Aceste website-uri pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel website.


Analitice

Folosim Google Analytics ca să colectăm date referitoare la felul în care este utilizat website-ul nostru: câți vizitatori vizualizează paginile, ce pagini sunt utilizate, cât timp petrec vizitatorii pe website-ul nostru. Aceste date sunt anonime și sunt păstrate timp de 50 de luni.

Pe baza consimțământului dumneavoastră, Google va analiza în numele nostru modul în care folosești website-ul: tudorsproject.ro. În acest scop, folosim, printre altele, Cookie-urile detaliate în pagina https://tudorsproject.ro/privacy-policy/. Informațiile colectate de Google în legătura cu modul în care folosiți website-ul nostru (de exemplu, URL-ul de trimitere, paginile noastre pe care le vizitezi, tipul navigatorului pe care îl folosești, setările de limba, sistemul de operare, rezoluția ecranului etc.) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o forma anonimă. Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Prin intermediul Google Analytics, colectăm adresa ta de IP cu un singur scop, să analizăm țara, localitatea sau reginea din care vizitați website-ul nostru.

Dacă vrei sa afli mai multe despre cum sunt utilizate datele folosind acest serviciu, te rugăm să vizitezi link-ul următor: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Dacă vrei să nu fii înregistrat în platforma Google Analytics pe website-urile pe care le vizitezi, poți să instalezi o extensie la browser-ul tău. Află mai multe aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Dacă dorești să nu mai fii urmărit pe website-ul nostru, trebuie să accesezi pagina noastră https://tudorsproject.ro/privacy-policy/ și sa retragi consimtamantul.


Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare, în loc să le ținem în așteptare pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe website-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii website-ului pot vedea și edita aceste informații.


Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest website, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv cu toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.


Unde îți trimitem datele

Când împărtășim datele tale personale cu filialele și alte organizații, ne asigurăm că facem acest lucru numai cu organizații care protejează datele tale personale și respectă legile de confidențialitate aplicabile în același mod sau similar cu noi.

Datele tale personale nu vor fi partajate, vândute, închiriate sau dezvăluite în afara celor descrise în această Declarație de confidențialitate. Cu toate acestea, putem împărtăși datele tale la cererea legii și / sau a autorităților guvernamentale.

Datele tale personale vor fi împărtășite cu următoarele terțe părți în scopurile descrise:

– Societăților din cadrul aceluiași grup de societăți MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL ;

– partenerilor MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL ;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spam-ului.


Informații suplimentare

Ne putem întemeia prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale precum și pentru a furniza serviciile noastre, în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, de exemplu atunci când ne solicitați transmiterea unei oferte.
 • Consimțământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului liber și neviciat în momentul în care ne furnizați datele respective.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proportională cu scopul prelucrării.
 • Obligație legala și interes public: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin firmei MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL, in calitate de profesionist si angajator.


Cum îți protejăm datele

Înțelegem că securitatea datelor personale este importantă. Facem tot posibilul pentru a proteja datele tale personale de abuzuri, interferențe, pierderi, acces neautorizat, modificare sau dezvăluire. Am implementat o serie de măsuri de securitate pentru a vă proteja datele personale. De exemplu, implementăm controale de acces, folosim firewall-uri și servere securizate și criptăm datele personale.

MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL  nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului tudorsproject.ro sau obținute în conformitate cu prezenta politica de confidențialitate, cu excepția angajaților și contractorilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele societății sau pentru a furniza servicii disponibile acesteia, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a societății sau a angajaților ori contractorilor acesteia.

MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL  a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL , împreună cu colaboratorii săi, si-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal. Totodată, MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL  acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților și colaboratorilor, doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai societății care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal și au semnat declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL  poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră colaboratorilor săi cu care se află în relații de parteneriat, în temeiul acordurilor de confidențialitate încheiate cu aceștia și numai în scopurile menționate în cuprinsul prezentei Politici.

Echipamentele de tip server pe care este găzduit website-ul tudorsproject.ro, prin intermediul cărora sunt colectate date cu caracter personal, sunt protejate atât la accesul fizic, cât și la accesul la distanță, și supuse periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului sunt reținute pe o perioada de 5 ani de la momentul prelucrării, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului tudorsproject.ro.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor utilizate de către site-ul tudorsproject.ro sunt reținute pe perioada menționată în Politica de confidențialitate cu privire la cookie-uri, disponibilă aici https://tudorsproject.ro/privacy-policy/.

Datele cu caracter personal la care avem acces prin intermediul bazelor de date ale clienților pentru care prestăm servicii de mentenanță a website-urilor nu sunt reținute de către MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL .


Modificari ale politicii de confidentialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, MUSICAL KIDS LAND STUDIO SRL  va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, va rugăm sa ne scrieți pe e-mail la adresa: tudorsprojectalba@gmail.com.


Cum să ne contactezi?

Pentru a actualiza datele sau pentru a cere o copie a informaţiilor personale:

 • Ne poți scrie la adresa de e mail: tudorsprojectalba@gmail.com
 • Ne poți suna la: 0720 616 041

Ne poți scrie la adresa: Alba Iulia, str. Stefan Luchian, nr. 3B, ap. 2

Putem actualiza această notificare din când în când. Cea mai recentă versiune a acestei declaratii va fi postată pe site-ul nostru imediat.


Informatii privind ANSPDCP

În situatia în care considerați că drepturile dumneavoastră prevazute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plângeri, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro